Iskolaérettség – Mikor menjen iskolába a gyerek?

Gyerekek és szülők életében egyaránt izgalmas fordulópont az iskolába lépés időszaka. Mivel az iskolai pályafutás hosszútávon és alapjaiban határozza meg a gyermekünk életét, ezért roppant fontos, hogy sikerrel vegye az első kihívásokat és pozitív tapasztalatokat szerezzen a tanulásról. Ha nem megfelelő időben, fejletlen képességekkel lép a gyermekünk iskolába, annak hosszú távú negatív következményei lehetnek: tanulási nehézség, beilleszkedési, magatartási problémák, érzelmi, pszichés tünetek.

Ezzel az ismertetővel, több szempontú gyűjteménnyel szeretnék támpontokat adni a szülőknek, hogy megalapozottan, jól informáltan, felkészülten tudják meghozni döntésüket az iskolába lépés időpontjáról.

Körüljárom a pedagógiai szakmai szempontokat, majd a gyakori szülői kétségekről is szót ejtek, illetve kitérek a gyerekek megéléseire is, hogy a téma minden aspektusára rálátást adjak.

Kattintható áttekintő, tartalmi váz, hogy a Téged érdeklő részhez ugorhass:

Tankötelezettség és iskolaérettség


A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik a nemzeti köznevelési törvény alapján (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv), azonban a szülő kérelmére további egy évig maradhat a gyermek az óvodai nevelésben.

Dokumentáció a tankötelezettség megkezdésének halasztásához (kérelem, hogy óvodásban maradhasson a gyerek)

Az iskolai élet, a fókuszált tanulás egészen újszerű kihívások elé állítja a gyerekeket. Abban az esetben veszik ezt könnyedén, akkor nem jelent ez túlzott megterhelést, vagy rossz élményeket a számukra, ha már elértek bizonyos érettséget és birtokában vannak az ehhez szükséges készségeknek. Ez az érés egyéni ütemű, ezért nem lehet pontos életkort meghatározni, amikorra minden kisgyerek eléri ezeket.
Ezért is ad rugalmas időzítésre lehetőséget a törvény, mert egyénileg érdemes az érettségi jeleket figyelni és ez alapján döntést hozni.

Az iskolaérettség nem egyenlő az okossággal vagy ügyességgel! Sok egyéb képesség is szükséges az iskolai sikerekhez!

Az óvónő és a Szakszolgálat egy sor szempontot figyel. Az iskolaérettség egy komplex érettségi és készséghalmaz meglétét feltételezi, amelyek elérésével a kisgyerek sikeres lehet az iskolában. A gyermek egész személyiségének fejlettségét foglalja magába. Fizikai-, pszichés-, kognitív- és szociális alkalmasságot jelent az iskolai elvárásoknak való megfeleléshez.

Bár a döntés (az évhalasztás kezdeményezéséről) a szülők kezében van, mindenképpen érdemes beszélgetni a gyermekkel foglalkozó szakemberekkel, mert ők egészen más szempontokat is megfigyelhetnek, amelyekre szülőként nem feltétlen van rálátásunk.


Az iskolaérettség pedagógiai szempontjai

Testi alkalmasság kritériumai

Iskolakezdésig be kell következnie egy ún. fejlődési ugrásnak. Ilyenkor megfigyelhetjük gyermekünk testarányainak változását, ilyenkor nagyot nőnek, megnyúlnak, a fej/test arány változik, már nem olyan “babás” megjelenésű a gyermekünk, az arca is komolyabbá válik. Ezt szülőként néha nehéz észrevenni, hiszen minden nap látjuk a gyermekünk, viszont akár néhány hónappal régebbi fotókat nézve, vagy ismerősök visszajelzéseiből feltűnhet.

A testi fejlettség előrevetíti a gyermekünk fizikai erőnlétét, terhelhetőségét, hiszen az iskola bizony testileg is tartogat kihívásokat. Bizonyos érési jelek árulkodnak az idegrendszer érettségéről, a csontosodás mértékéről, illetve, hogy egyes iskolai tevékenységekhez (pl írástanulás, órai figyelem) szükséges képességek mennyire fejlettek.

 • Kb. 120-130 cm magasság, és 20-22 kg testsúly
 • Fogváltás elindulása
 • Elemi mozgások összerendezettsége
 • Nagy- és finommozgások összerendezettsége
 • Kialakult ceruzafogás
 • Jobb-balkéz dominancia egyértelmű felismerhetősége
 • Jól működő látás és hallás
 • Látás- és mozgáskoordináció
 • Egyensúlyérzék
 • Fejlett finommotorikai mozgások
 • A keresztcsatornák működése

Pszichés érettség kritériumai

Az iskolaérett gyermek elkezd érdeklődni az iskola és a tanulás iránt. Egyre inkább érdeklik a feladatok és azoknak megfelelés, a teljesítmény. Várja az iskolát, ami megjelenik a játékaiban.

Amit szülőként láthatsz a gyermekeden:
– várja az iskolát, készül rá 

– elvégzi a rábízott feladatokat 

– kitartó, és nem hagyja félbe a tevékenységeit 

– képes kb. 20 percig figyelni 

– önálló munkavégzésre képes 

– a kudarcot jól tűri, elviseli a frusztrációt 

– önreflexióra képes 

– monotónia-tűrése kialakult 

– tud nyugodtan ülni, türelmesen kivárni, vágyait késleltetni

– megérti az egyszerű utasításokat

Kognitív fejlettség kritériumai

Az iskolába lépéshez megfelelő értelmi képesség, gondolkodásbeli fejlettség, nyelvi készségek és a gyermeket körülvevő világról szerzett alapvető és használható ismeretek szükségesek.

Ezen a területen rengeteg szempontot figyel egy szakember, a legfontosabbak ezek közül:

 • Tudás a világról és magáról: Ismernie kell saját teljes nevét, szülei nevét, lakhelyét, születési évét, szülei foglalkozását; az évszakok, napszakok, napok váltakozását. 
 • Testkép kialakulása
  Ismeri a testét, meg tudja nevezni a testrészeit.
 • Térérzékelés, téri tájékozódás, reprodukáló képesség
  Meg tudja különböztetni a jobb és baloldalát. Irányok felismerése térben és síkban (mellette, alatta, fölötte, stb). Le tudja utánozni, másolni a látott mozdulatot, vagy térben/síkban alkotott mintát.
 • Gondolkodási műveletek
  Soralkotási képesség, részek egészként érzékelése, alak-, szín-, forma-, és nagyságállandóság, alak-háttér biztos megkülönböztetése, azonosságok, különbözőségek felismerése, auditív megkülönböztetés, analizálás-szintetizálás, látott, hallott, tapintott, vagy emlékképek formájában tárolt ismeretek más módon való megjelenítése (elmondás, lerajzolás…), összefüggések felismerése, következtetések levonása, elemi logikai műveletek végzése, lényeglátás…
 • Vizuális megfigyelőképesség
 • Emlékezet (vizuális- és auditív) fejlettsége, felidézés képessége
 • Beszédkészség, beszédfejlettség, anyanyelvi érettség
  Beszéde tiszta, érthető folyamatos. Egy adott képről vagy témáról képes önállóan néhány összefüggő mondatot mondani.
 • Számolási készség
  Képes egyesével növekvő sorrendben számlálni. A 10-es számkörben tud tájékozódni. Tárgyak segítségével képes elemi műveletek végzésére, pl. összeadás, kivonás, kevesebb, több fogalma.

Szociális képességek

Az osztályközösségbe való beilleszkedés elengedhetetlen feltétele a sikeres iskolai teljesítménynek. 

 • Nyit a felnőttek felé. Képes segítséget kérni, van bizalma, meg tud szólítani egy felnőttet. Idegen is érti a beszédét. Elfogadja a felnőtt irányítását.
 • Képes kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival.
 • Együttműködésre és a közös érdekek, igények felismerésére, belátására képes, gyerekekkel, felnőttekkel is.
 • Ismeri a társas együttélés alapvető szabályait és betartja ezeket.

Szülői feladatok, kétségek és szempontok

További készségekre is szüksége van a zökkenőmentes iskolai élethez a gyermeknek, amelyeket alapvetően az otthonában, szüleitől tanul meg, igaz, ezeket az óvodában is nap mint nap gyakorolhatja.

 • Köszönés, megfelelő köszönési formák ismerete és használata
 • Önállóság:
  • öltözködés: felöltözés, levetkőzés, a ruhák összehajtogatása, ki- és visszafordítása,
  • cipőfűző megkötése, cipzár fel- és lehúzása, gombolás használata, 
  • önálló tisztálkodás, kézmosás, törölköző használata, WC önálló használata, orrfújás,
  • evőeszközök használata, kés és villa fogása, 
  • holmijának, környezetének önálló rendben tartása, a saját holmi el-, ki-, és bepakolása.
  • Nyomtatott betűkkel íródott saját nevének felismerése,
  • saját holmik felismerése (monogramról vagy ovis jelről is).
 • Eszközhasználat:
  • ceruzafogás; radírozás, hegyezés,
  • rajzeszközök használata: olló, ragasztó, gyurma, ecset, vízfesték, 
  • megfelelő színezés, színismeret.

Szülőként egyéb szempontok is beleszólhatnak a döntésbe. Ilyenek a családi logisztika, a pedagógusok iránti szimpátia mértéke, vagy a szülők saját iskolában szerzett tapasztalatai, ezzel kapcsolatos félelmek.

Tisztázó hatású, ha ezeket is áttekinted, megfogalmazod (legalább magadnak), hogy tudatosan, megfelelő súllyal számíthasd be a döntési szempontrendszeredbe. Vagy ha esetleg olyan szorongással küzdesz, ami a döntést tekintve irreleváns, de Téged megakaszt, annak érdemes a végére járni, hogy kellő stabilitással kísérhesd gyermeked, bármelyik út is vár rátok.

Sok szülő arról számol be, hogy szorong a kérvénnyel kapcsolatban, hiszen nem látható előre, hogy kérését elfogadják-e. Az a tapasztalat, hogy megyénként másak az elbírálási szempontok, ezért érdemes ennek utánakérdezni, hogy felkészülten teljesíthesd a kritériumokat.

A gyermek megélései

A gyerekek életében óriási váltás, változás az iskolába lépés. Teljesen új és máshogy működő közegben élnek innentől kezdve. Ez az alkalmazkodás energiaigényes, nem ritkán kifejezetten megterhelő a gyerekek számára. Ezért bizonyos helyzetekben, ahol nem egyértelmű az iskolaérettség, egyéb szempontok is fontossá válhatnak.

Az év halasztás megfontolására adhat okot, ha előre látjuk, hogy az iskolakezdéssel más nagy változások is egybeesnek a gyermek életében. Ilyen lehet például költözés, kistestvér születése, válás.

Emellett könnyítő tényezők is léteznek, ilyen például, ha az óvodából a legjobb barátok, vagy megszokott gyerektársaság együtt kezdi az iskolát, ez nagy húzóerő lehet, átlendíthet a kezdeti bizonytalanságokon, motivációt adhat, megkönnyíti az új környezethez, szabályrendszerhez való hozzászokást.

Ahogy érdemes szülőként arra is ügyelni, ha a barátok, vagy a csoport nagy része iskolába lép, de a Te gyermeked az óvodában marad. Könnyen levonhat a már iskolába vágyó kisgyerek ilyenkor negatív következtetéseket magára nézve. Érezheti úgy, hogy mindenki okosabbnak, ügyesebbnek bizonyult nála, érezhet csalódottságot, vagy éppen azt, hogy ő lemarad, őt kihagyták. Nem mindegy ilyenkor, hogyan kommunikáljuk felé az okokat és hogyan értelmezzük a helyzetét.

Iskolatípusonként is eltérő lehet a terhelés. Érdemes tájékozódni és a gyermeked személyiségéhez, nevelési stílusodhoz illő módszertannal dolgozó iskolát, pedagógust keresni. Ha megismered, a választott iskola mennyire alkalmaz alternatív és játékos módszereket, eszközöket, akkor ráláthatsz, mekkora váltást és ezáltal megterhelést jelent majd a gyermeked számára.


Összegzés

A magyarországi rugalmas beiskolázás lehetőséget ad arra, hogy döntsünk és lehetőleg minden gyermek akkor kezdje az iskolát, mikor már képes az iskolai követelmények teljesítésére. Érdemes megfontoltan, a kérdést alaposan körüljárva dönteni, hiszen az iskolai kudarcok egész életre meghatározóvá válhatnak.

Az iskolaérettség kritériumai összetett szempontrendszer. Ha egyik-másik kritériumnak nem felel meg a gyermeked, még nem jelenti azt, hogy éretlen az iskolára. Mint ahogy önmagában az, hogy okos és érdeklődő, nem garancia arra, hogy iskolaérett. Az összkép a fontos és hogy nagy lemaradás ne legyen. 

Azt is érdemes tudni, hogy a január közepi halasztási kérvény leadási határidőhöz képest szeptemberig még rengeteget érnek, fejlődnek a gyerekek. Ebben, ha szükséges, érdemes a pedagógusok, vagy egyéb szakember segítségét kérni.

Ha még mindig bizonytalannak érzed magad, vannak benned nyitott kérdések, segítene, ha átbeszélnéd a helyzeteteket egy független, külső szakértővel, szeretettel várlak egy konzultációra.

Amellett, hogy óvodapedagógus és tanár vagyok, saját élményem is van bőven, többször átéltem ezt az időszakot a saját gyerekeimmel. Nyugodtan keress meg a kérdéseiddel, a szakmai szempontok mellett a szülői elbizonytalanodást is megértően fogadom, támogatlak a megerősödésben.
Írj nekem, vagy keress meg bármelyik elérhetőségemen!

Kakiláshoz még kéri a pelust?

Sok anyuka bizonytalanodik el, mitévő legyen, ha az amúgy már szobatiszta gyermeke kakiláshoz pelust kér. Olyan kérdésekkel fordulnak hozzám, hogy hogyan szoktathatják le erről, vagy mit kezdjenek ezzel a helyzettel.

A szobatisztaság fő kritériumai: időben észleli az ingert, szól, visszatartja, megvárja a megfelelő helyzetet, majd tudatosan elengedi.

A szobatisztává válás folyamatában nem is olyan ritka, hogy ezeket a kritériumokat tekintve szobatiszta gyerekek a kakilást kizárólag pelusba végzik.

Miért kér még a kakiláshoz pelust?

Ennek egyik oka a szokatlanság szokott lenni, de ez idővel, a wc-n pisilések tapasztalatai miatt oldódni szokott.

A másik tipikus ok, ha valamilyen kakilással kapcsolatos rossz élményt élt meg a gyermekünk, pl bármilyen ijedelem, szídás, erőltetés, fájdalom (akár székrekedés esetén) miatt.

Leggyakoribbnak én azt látom, amikor a gyerekek számára nem is az ülve kakilás, sokkal inkább a “térbe kakilás” érzete az elbizonytalanítóan szokatlan. Eddig azt szokták meg, hogy a puha, popsit érintő pelusba kakilnak, és most azt várjuk tőlük, hogy nyomják bele a “levegőbe”, egy üregbe. Hűvös is a levegő a popsinál, nehéz így ellazítani. (Ezt kis empátiával elképzelhetjük, mennyire visszatartó lehet ez a szokatlanság, hiszen számunkra ez éppen fordítva van: roppant furcsa és elbizonytalanító érzés lenne tudatosan a ruhánkba…)

Mi hozhat megoldást?

A második és harmadik esetben a sürgetés általában kontraproduktív. Azok a gyerekek, akik az eleinte könnyed, játékos invitálásunknak makacsul ellenállnak és nem is szívesen próbálkoznak, általában csak mégjobban ellenfeszülnek, ha erőltetjük.

Ezt felerősítik a szobatisztává válás időszakában jellemző életkori sajátosságok is (=dackorszak).

Sokszor valóban az a legcélravezetőbb – bármennyire nehéz is megállni – ha levesszük az összes elvárást a helyzetről és néhány hétig nem szólunk semmit. Általában a gyerekközösség is szokott segíteni, ahol a gyerekek látják a kortársaikat, hogyan végzik a dolgukat és elkezdik őket utánozni. (Miközben az is természetes, hogy egy beszoktatás folamatában a szobatisztaság terén gyakran visszaesés figyelhető meg az első időben.)

Ha az elvárások és a folyamatos igyekezet, figyelmeztetések, kérlelések, stb megszűnnek, akkor a dacos kisgyermeknek nincs minek ellenállnia. Ez alól felszabadulva pedig gyakran magától továbbindul a fejlődésben.

Ha egy kisgyerek képes érezni az ingert, kakiláshoz pelust kérni, kivárni, míg megkapja, ez alatt visszatartani, majd tudatosan beleengedni a kakit, akkor beláthatjuk, hogy a folyamat a kontrollja alatt áll. Ha a pisilés már megy a bilibe, wc-be, akkor érti az elvárásokat is. Nem kell tehát aggódnunk, hogy bármi gond van, csak meg kell szülessen benne a pelenka elhagyásának igénye. Ehhez pedig többnyire idő, még egy kis érés, sok tapasztalat, (esetleg gyerekektől látott minta), de semmiképp nem presszió szükséges. A fiziológiás működésekhez kapcsolódó stressz később hozhat problémákat.

Időnként adódhatnak olyan szituációk, pl utazás, vagy elfogy “az utolsó” csomag pelus, ami a rendkívüli helyzet okán átlendíthet egy kisebb ellenálláson, de ha nem érett még erre a helyzet, akkor valójában ezekkel sem tududnk eredményt eléreni.

Felszabadulást hozó elengedést 😉 kívánok az egész családnak! 🙂

Érdekel a szobatisztává válás témája? Olvass többet róla régebbi bejegyzéseim közt!
Mikor érdemes bilire szoktatni?
Hogyan érdemes bilire szoktatni?

Elindult az egymásnakfeszülős, kiborulós, indulatokkal küzdős (hisztikezelős) helyzetekről szóló levélsorozatom!
Ha Te is kerülsz néha olyan helyzetbe, hogy a gyermeked ellenkezik, akaratoskodik, kiborul, és Te elbizonytalanodsz, esetleg tehetetlennek érzed magad, akkor örömmel küldöm Neked is! Kérd ITT!

Tetszett a bejegyzés? Oszd meg a barátaiddal, ismerőseiddel is, beszélgessetek egy jót róla!

Örülök, hogy velem tartottál néhány gondolat erejéig!
Szeretettel ajánlom Neked a többi blogbejegyzésemet is! Térj be máskor is, sok érdekes gondolattal, gyereknevelési ötlettel, észrevétellel, és elgondolkodtató, szórakoztató írással várlak!

Kattints ide és csatlakozz a Facebook oldalamhoz, hogy ne maradj le az újdonságokról és eseményekről!

Szeretettel várlak a Tegyük könnyebbé az anyaságot című facebook csoportomban, ahol támogató és biztonságos légkörben, ítélkezés nélkül beszélgetünk ilyen és hasonló kérdésekről, illetve bármiről, ami a mindennapjainkban felmerül. Az anyaságról – tabuk nélkül.

Az írásaimban érintett témákkal kapcsolatos kihívásokkal szembesülsz az életedben? Örömmel segítek ha kérdéseid vannak, vagy támogatlak az elakadásaidból kivezető úton és a gyereknevelésben hiteles, ezáltal magabiztos önmagad megtalálásában.

Megosztanád velem a gondolataid? Szeretettel várom üzeneted!

Photo by stupidmommy on Foter.com / CC BY-NC

Feltöltődés hétvégén – hiszticsökkentés a következő hétre

Itt a hétvége, végre együtt lehet a család! Hogyan töltsük ezt a két napot, hogy gyerekeink is újult erővel kezdhessék a következő hetet?
 
Fontos tisztában lennünk azzal, hogy egy óvodai vagy iskolai hét a gyerekeknek nagyon megterhelő. Legalább ugyanannyira elfáradnak a hét végére, mint mi egy mozgalmas munkahét után. Egész héten ingerekben bővelkedő környezetben, sok más gyerekhez alkalmazkodva, az aktuális hatalmi harcokat megvívva, a védelmező szülők nélkül, egyedül helyt állva, szabályokra figyelve kell létezni, ez nagyon igénybe veszi őket. Sok kisgyerek péntekre már teljesen kimerült és jóval ingerlékenyebb, “hisztis”.
 

Ezért érdemes ügyelni arra, hogy az örömteli és közös élményekkel tarkított hétvégéink, szüneteink ne legyenek ugyanilyen megterhelőek a gyerekeink számára.

 
Kerüljük az egy napba zsúfolt túl sok ingert, amit a programok kavalkádja jelenthet, vagy az, ha rengeteg ember vesz körül minket. A nagy mennyiségű tv nézés is túlingerel. Szánjunk időt arra, hogy valóban egymásra figyelve, nyugalmas időt is töltsünk együtt.
 
Emellett bevethetünk olyan pörgősebb programokat, ahol lehetőség nyílik a felgyűlt feszültségek levezetésére. Ilyenek például a közös családi sport programok. Ezek során mókázhatunk nevethetünk sokat, kapcsolódhatunk a gyerekeinkkel. Szabadban még felszabadítóbb ez az élmény! De tömegben, nyüzsgésban ez is stresszkeltő lehet, ahogy az is, ha a teljesítményt hajszoljuk. Ilyenkor érdemesebb a sportot, mozgást a móka, a lazítás, a közös élmények és a gőz leeresztése érdekében választani és nyugodt környezetben végezni.
 

Kulcsfontosságú a pihenés!

 
Hétvégén is! Nem érdemes a szuper programok miatt későn feküdni, mert könnyen túlpöröghetnek, túlfáradhatnak a gyerekek, és ezt ők még a legtöbb esetben nem tudják időben jelezni. Érdemes viszont kicsit később kelni, amikor jól esik. Azoknak a gyerekeknek, akik hétvégén is ugyanolyan korán kelnek, még fontosabb, hogy időben ágyba kerüljenek, hogy semmiképp se zárják a hétvégét alváshiánnyal. Érdemes más módjait is keresni a pihenésnek. Ebéd utáni csendes beszélgetés, ücsörgés egy tóparton a vizet bámulva, zenehallgatás…
 
Lazítsunk, pihenjünk eleget a hétvégén, hogy könnyebben induljon az új hét!

Tetszett a bejegyzés? Oszd meg a barátaiddal, ismerőseiddel is, beszélgessetek egy jót róla!

Örülök, hogy velem tartottál néhány gondolat erejéig!
Szeretettel ajánlom Neked a többi blogbejegyzésemet is! Térj be máskor is, sok érdekes gondolattal, gyereknevelési ötlettel, észrevétellel, és elgondolkodtató, szórakoztató írással várlak!

Kattints ide és csatlakozz a Facebook oldalamhoz, hogy ne maradj le az újdonságokról és eseményekről!

Szeretettel várlak a Tegyük könnyebbé az anyaságot című facebook csoportomban, ahol támogató és biztonságos légkörben, ítélkezés nélkül beszélgetünk ilyen és hasonló kérdésekről, illetve bármiről, ami a mindennapjainkban felmerül. Az anyaságról – tabuk nélkül.

Az írásaimban érintett témákkal kapcsolatos kihívásokkal szembesülsz az életedben? Örömmel segítek ha kérdéseid vannak, vagy támogatlak az elakadásaidból kivezető úton és a gyereknevelésben hiteles, ezáltal magabiztos önmagad megtalálásában.

Megosztanád velem a gondolataid? Szeretettel várom üzeneted!